ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

КЗ “ОБОДІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ”

Місія Нової української школи стверджує, що ми розвиваємо моральні та етичні духовні якості учня і почуття розуміння інших. Наша візія передбачає, що учні мають бути організованими, свідомими, турботливими та відповідальними, вони мають поважати права інших і робити свій внесок у загальне благо. Маючи це на увазі, ми створили політику прогресивної дисципліни, яка відображає місію та візію нашої школи «Доброзичливим бути модно».

Метою створення даних Правил є: - створення ділової та робочої атмосфери під час навчально-виховного процесу; - виховання в учнів дисциплінованості та громадянської самосвідомості; - формування розуміння морально-етичних норм поведінки у суспільстві;

- формування безпечного освітнього середовища та виконання санітарно- гігієнічних вимог; - формування відчуття корпоративної приналежності, поваги до традицій школи.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

Статус учнів як учасників освітнього процесу у кз«Ободівський ЛІЦЕЙ», їх права та обов'язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншиминормативно -правовими актами чинного законодавства України. Статті 53. Права та обовязки здобувачів освіти Статті 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

Права учнів

Учні мають право :

- на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, в тому числі - за індивідуальною формою навчання за станом здоров'я, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

- на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у школі, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім'ї, середовищі однолітків тощо;

- на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час освітнього процесу,у тому числі - в позаурочний період;

- на використання наукової,навчальної ,матеріально - технічної бази школи;

- на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту,розвиток обдарованості;

- на вибір гуртків,секцій та студій,що працюють на базі школи;

- брати участь у різних видах науково – практичної діяльності: конференціях,олімпіадах,виставках,конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування школи;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу,дозвілля учнів;

- на захист від будь яких форм експлуатації,психічного і фізичного насилля,що порушують права або принижують їх честь,гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання,виховання та праці;

- на відпочинок під час перерв,святкові та канікулярні дні.

Учні як здобувачі освітизобов’язані:

· самостійного виконанувати навчальні завдання поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);

· особисто бути присутніми на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

· за потреби долучатися до уроків із застосуванням технологій дистанційного навчання:

· поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

· відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

· дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

· виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

· дотримуватися принципу академічної доброчесності,а саме етичних принципів та визначених законом правил , якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

Учні не мають права:

- пропускати заняття без поважної причини,у разі наявності поважної причини - залишати школу без попередження класного керівника або чергового вчителя (чергового адміністратора);

- запізнюватись на уроки без поважних причин;

- порушувати дисципліну під час уроків та виховних заходів,на перервах,залишати кабінет (спортивну залу,актову залу тощо);

- припускатися дій,у тому числі - у формі висловлень,що порушують права працівників школи,а також інших учасників освітнього процесу,зокрема - на охорону та захистлюдської честі та гідності;

- розв’язувати будь які конфліктні ситуації шляхом насильства,з’ясовувати особистні,неформальні стосунки одни з одним.

- виходити за межі шкільної території протягом навчального дня;

- на свій розсуд,без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником школи) користуватися шкільним майном,своїми діями приносити збитки навчально - методичній та матеріально - технічній базі школи;

- використовувати мобільні телефони,фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час освітнього процесу,якщо цього не потребує зміст заняття,дозволено вчителем; здійснювати відео та аудіо запис на мобільний телефон або інший гаджет учасників освітнього процесу під час виконання ними своїх посадових обов’язків, розмов та дій без їх згодт та відома;

- вживати і розповсюджувати наркотичні.токсичні тощо препарати,тютюн та алкоголь у приміщенні школи,на території та поза нею;

- приносити до закладу та на територію вибухові,вогнебезпечні предмети і речовини,а також різну зброю.

Відповідальність за порушення визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку:

- усне зауваження;

- запис зауваження в щоденник;

- виклик учня самого або з батьками на засідання Ради профілактики;

- відшкодування завданої учнем матеріальної шкоди його батьками;

- притягнення до відповідальності громадського,адміністративного характеру на шкільному рівні із залученням фахівців спеціальних установ,служб,організацій,з якими взаємодіє школа.

Заохочення за успіхи

Успіхи школярів,їхні досягнення в навчальній,інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

До учнів закладу можуть бути застосовані різні форми заохочень:

- за активну участь в окремих шкільних,позашкільних заходах,сумлінне виконання громадських доручень тощо - у вигляді запасу-подяки у щоденнику;

- за активну участь у житті класу та школи,у роботі гуртків,секцій,студій тощо,роботі органів шкільного самоврядування,активну участь у благоустрої навчального закладу тощо - нагородження грамотою шкільного рівня за поданням класного керівника,керівників гуртків,секцій,студій тощо);

- за особливі успіхи у навчанні,спортивні досягнення,участь у інтелектуально - творчих конкурсах та турнірах різного рівня - нагородження грамотою шкільного рівня;

- за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін,перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально - творчих конкурсів та турнірів - нгагородження грамотою районного та регіонального рівнів,пам’ятними подарунками тощо;

- за високі досягнення у навчанні - нагородження Похвальним листом (3-8,10 класи),отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас),отримання атестату особливого зразка,нагородження срібною або золотою медаллю (11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- за особливі успіхи у вивченні окремих предметів - нагородження Похвальною грамотою(11 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- інші форми заохочень на підставі рішення Батьківського комітету закладу (нагородження памятними подарунками,окремими преміями тощо).

Правила поведінки на уроках

- Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважняжних причин не рекомендується.

- Під час уроку не можна створювати галас,без дозволу підводитись, відвертати увагу інших учнів від уроку.

- Не залишати клас,не повідомивши вчителя.

- Учні повинні охайно вести щоденник і давати його вчителю без будь яких заперечень.

- Учень повенен дбайливо ставитися до своїх підручників та зошитів.

- Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків,так і після їх закінчення.

- Не користуватися мобільними телефонами під час навчально- виховного процесу.

Правила поведінки під час перерви

- Під час перерви учень зобовязаний прибрати своє робоче місце й підготуватися до наступного уроку.

Під час перерви не можна :

- бігати сходами,коридорами та класними приміщеннями;

- штовхатися або грати мяча у приміщеннях не пристосованих для цього;

- сваритися між собою та зі сторонніми людьми,зясовувати стосунки за погані слова,битися.

- У шкільній їдальні учні повинні виконувати вимоги вчителів,працівників їдальні та чергових і дотримуватися черги.

- Заборонено перебувати у приміщенні їдальні у верхньому одязі.

- Заборонено виносити їжу і напої за межі їдальні.

Рекомендації до зовнішнього вигляду учнів

У школу учні повинні приходити в охайному одязі ділового стилю призначеного для занять.

Одяг повинен відповідати віку,виражати повагу хазяїна до самого себе й суспільству.

Рекомендується не застосовувати зайву косметику й не носити багато прикрас на заняттях.

Спортивний одяг призначений для уроків фізичної культури, на інших уроках вона недоречна.

Перебування в школі у верхньому одязі,без особливих на те причин,не дозволяється.

Відповідальність батьків передбачена:

Законом України “Про освіту”

стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.