УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ОБОДІВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

НАКАЗ

від 15.09.2020р. с. Ободівка № 87

Про підсумки методичної роботи

школи за 2019- 2020 н.р.та завдання

на наступний навчальний рік

У 2019-2020 навчальному році методична робота у школі була організована відповідно до наказу № 111 від 11.09.20189року, річного та перспективного планування і підпорядковувалась основній методичній проблемі роботи школи, а саме: «Взаємодія всіх учасників освітнього процесу для забезпечення реалізації сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи» ( 1-й рік роботи над темою). Методична робота у школі проводилась за такими визначальними напрямками:

  • Активізація та розвиток творчого потенціалу вчителів, формування у них здатності до самоаналізу результатів, уміння використовувати раціональні прийоми і педагогічні технології;
  • Роль учителя в організації освітнього середовища;
  • Розвиток якісних та ефективних форм індивідуальної науково-методичної роботи педагогів
  • Створення умов для інноваційного розвитку загальноосвітньої школи;
  • Продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів;
  • Застосування сучасних психолого – педагогічних технологій; впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом;
  • Діагностичний підхід до вирішення проблем навчально-виховного процесу;
  • Удосконалення форм роботи із здібними учнями;
  • Створення інтерактивного середовища навчання, запровадження комп’ютерних технологій навчання;

Усі вчителі школи працювали у складі районних фахових методоб’єднань. Крім того, у школі організовано і налагоджено роботу шкільних методичних об’єднань. Відповідно до структури шкільної методичної роботи у 209-20н.р. працювали наступні методичні об’єднання:

-учителів початкових класів (керівник Гунько О.Т..);

-природничо-математичного циклу (керівник Солодка Т.С.)

-гуманітарного циклу (керівникПритика А.В..);

-методоб’єднання для класних керівників і класоводів (керівник Стороженко Л.В.)

На належному якісному рівні налагоджено роботу учителів-предметників та класних керівників по самоосвіті, яка, відповідно до реалізації завдань сучасної освіти та змін у її змісті та формі, потребує постійної корекції та удосконалення.

У школі працює методична рада, яка організовує і коригує основні напрямки і форми методичної роботи, а також співпрацює з адміністрацією школи (залучається до вивчення ряду питань роботи педколективу в плані організації внутрішньошкільного контролю).

Поряд з цим, варто зазначити, що співпрацю адміністрації і методичної ради в даному напрямку слід активізувати і працювати над удосконаленням її форм та методів.

Рівень методичного забезпечення навчально-виховного процесу за вказаними вище напрямками у 2018-19 н.р. був результативним. Продуктивно працювали усі шкільні методоб’єднання . Удосконалюється рівень проведення методичних днів, предметно-

методичних тижнів та декад, традиційно високий рівень мають фахові семінари, які школа проводить для учителів району.

Активізувалась і стала більш результативною участь фахових методоб’єднань та методичної ради у комплексному атестаційному вивченні роботи учителів. Організація методичної роботи школи сприяє удосконаленню фахового рівня учителів. Так, в ході комплексного атестаційного вивчення вивчено стан викладання української літератури (5-11 класи), українська мова, фізкультура(1-4 класи), основ здоров’я (1-9 класи), історії (5-11 класи).

За активного сприяння шкільних методичних об’єднань та методичної ради школи в 2019-2020н.р. проведено предметно-методичні декади та тематичні тижні виховного спрямування, а саме: української писемності і мови, правових знань, охорони праці, , здорового способу життя, Шевченківські дні.

На засіданнях шкільних фахових методоб’єднань регулярно обговорюються питання стану ведення та перевірки учнівських зошитів, ведення шкільної документації тощо; обов’язковою умовою в роботі методоб’єднань є участь у засіданнях педагогічної ради та звіт про проходження курсової перепідготовки учителів.

Поряд з цим варто зазначити, що ряд напрямків роботи шкільних фахових методоб’єднань потребує удосконалення, а саме: планування роботи методоб’єднань, підбір форм методичної роботи, який потребує урізноманітнення, активнішого використання практичних, інтерактивних форм роботи та технологій, які приходять на зміну суто теоретичним. У подальшій роботі слід підняти на більш високий якісний рівень роботу шкільних методоб’єднань та їх роль у комплексному вивченні роботи учителів при атестації, активізувати роботу по удосконаленню матеріально-технічного та навчально-методичного оснащення навчальних кабінетів та забезпеченню належного рівня викладання предметів.

.Внутрішньошкільну методичну роботу в 2019-2020 н.р. буде організовано, виходячи з основної навчально- методичної проблеми роботи школи,а саме: «Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність вчителя до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах»( 5-й рік ).Перспективний план роботи над проблемною темою школи на 5-річний термін було обговорено та затверджено на засіданні педагогічної ради , протокол № 9 від 30.08.2019.

Виходячи з вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Вважати належним рівень організації і проведення внутрішньошкільної методичної роботи у 2019-20 н.р.

2.Відзначити задовільний рівень роботи шкільних методичних об’єднань

3.Усю систему методичної роботи школи спрямувати на вирішення основної мети: створення умов для забезпечення зростання професійної майстерності педагогів як носіїв ефективних методик у роботі з дітьми.

4.Визначити на 2020-21н.р. наступні визначальні напрямки в організації і проведенні внутрішньошкільної методичної роботи:

- подолання інертності мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу( педагогіка партнерства);

- формування в учнів національних і загальнолюдських цінностей;

- формування в учнів ключових компетентностей та наскрізних вмінь;

- створення оптимального освітнього середовища для учнів різних

вікових категорій та форм навчання;

- забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи;

- створення умов щодо задоволення базових потреб дитини в активності,

здобутті інформації, формуванні у неї почуття соціальної і психологічної захищеності;

- створення умов для різнобічного розвитку і саморозвитку особистості кожного учня;

- розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків та секцій;

- впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

- органічне поєднання класно-урочної системи з груповими

консультаціями та індивідуальною роботою учнів;

- впровадження особистісно зорієнтованого виховання в школі;

- пропаганда здорового способу життя;

- вдосконалення форм та методів внутрішкільної методичної роботи;

- створення інтерактивного середовища навчання, запровадження комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес;

- удосконалення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

5.Затвердити на 2020-21н.р. наступні індивідуальні форми методичної роботи:

-взаємовідвідування уроків(за згодою сторін) з подальшим обговоренням;

- учать в обміні науково-методичною та психологічною інформацією

- ознайомлення з сучасним передовим педагогічним досвідом, інноваційних технологіями навчання, використання їх елементів та більш активне впровадження у педагогічну практику;

- участь в обміні науково-методичними доробками учителів, досвідом роботи;

- індивідуальні консультації з адміністрацією;

- самоосвітня робота учителів-предметників та класних керівників.

7.Рекомендувати учителям взяти учать у колективних формах роботи:

а) у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року -2021»

б) у роботі районних постійнодіючих семінарів (згідно графіка РМК);

в) у роботі фахових шкільних методоб‘єднань:

- Учителів початкових класів (керівник Гунько О.Т.);

- учителів-гуманітарного циклу (керівник Христич І.Б.)

- учителів з предметів природничо -математичного циклу (керівник Солодка Т.С.);

- у роботі методоб’єднання класних керівників і класоводів (керівник Стороженко Л.В.)

8.Удосконалити якість планування роботи усіх фахових шкільних методоб’єднань.

9.Удосконалити планування роботи по організації самоосвіти учителів, зокрема більшу увагу приділити впровадженню положень нової української школи. При плануванні роботи по самоосвіті, методичної роботи в рамках шкільних метод об’єднань усім учителям, врахувати результати ДПА, зовнішнього незалежного оцінювання, директорських контрольних робіт, зрізів знань відділу освіти, контролю навичок читання. Неухильно дотримуватись норм оцінювання згідно критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

10.Методоб‘єднанню учителів початкових класів систематично працювати над удосконаленням навичок швидкого, виразного, осмисленого читання молодших школярів.

11. Фаховим методоб‘єднанням працювати над вивченням і впровадженням нових програм та підручників для 2,11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених на основі Державних стандартів початкової та базової і повної загальної

12.Учителям-предметникам в організації навчально-виховного процесу у 2020-21н.р. керуватися інструктивними матеріалами Міністерства освіти України, що містяться у листі «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

13.Керівникам шкільних методичних об‘єднань спільно з бібліотекарем школи Стороженко В.І.у рамках проведення методичних днів у школі організовувати виставки новинок методичної літератури. Один раз на семестр проводити виставки-презентації методичних доробок учителів з метою обміну досвідом роботи.

4

14.Після проходження курсової перепідготовки заслухати учителів-предметників зі звітом на засіданнях ШМО, попередньо передбачити цю форму роботи при плануванні роботи шкільних методичних об‘єднань.

15.Посилити роль шкільних методичних об‘єднань у вивченні та оцінці роботи учителів у ході атестації, активізувати співпрацю ШМО з адміністрацією школи в організації внутрішньошкільного контролю.

16.Зміст даного наказу довести до всіх членів педколективу до 17.09.2020р.

17.Контроль за вивченням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Бегебу Н.І.

.

Директор школи: А.В. Катренко

З наказом ознайомлено: .

.

Бегеба Н.І.

Безпенчук М.М.

Гунько О.Т.

Гриник Л.А.

Дев’ятко О.В.

Китрар Т.А.

Малюта М.М.

Оголенко В.В.

Притика А.В.

Поліщук Н.О.

Солодка Т.С.

Стаднійчук В.М.

Стороженко В.І

Стороженко Л.В.

Тонкошкур Л.Д.

Трохименко Н.Д.

Харько О.В.

Хоменко Т.Д.

Христич О.І.

Христич І.Б.

.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.