СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КЗ «Ободівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів»

Ободівської сільської ради

І. Загальні положення

Учнівське самоврядуваннярегламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

Самоврядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування

Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізуватись на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй батьківщині, народові України.

Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.

Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування

Права і обов`язки

Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на ній педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

Виконавчим органом учнівського самоврядування є шкільний парламент, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи. Член ШП обирається учнями класу і делегується у ШП, де виконує свої обов’язки 1 рік, до першого засідання ШП нового скликання.

Він має право:
• голосу у вирішенні будь-яких питань
• відправити запит до наглядової ради
• подати заяву про усунення президента на розгляд ШП
• вносити свої пропозиції, брати участь у розгляді скарг та пропозицій

Член ШП зобов’язаний:
• представляти і захищати інтереси учнів
• сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки
• бути присутнім на засіданнях ШП

Міри покарання у разі не виконання обов’язків:
• попередження
• тимчасове виключення
• позбавлення права голосу
• виключення

Повноваження члена ШП припиняються в день відкриття новообраного ШП або після рішення членів парламенту (75 відсотків голосів)

Керівні функції учнівського самоврядування виконує засідання шкільного парламенту, яке проводиться раз на місяць, де обговорюється план роботи на місяць, пріоритетні напрямки діяльності, розглядаються скарги, прохання, побажання та ін. На засіданні має обов’язково бути присутнім куратор.

Робочі збори (лінійки) членів учнівського самоврядування проводяться раз на тиждень або частіше.

Рішенням ШП або президента може бути призначене термінове або позачергове засідання ШП за необхідністю. Засідання може вважатись правомірним за умови реєстрації 90% членів ШП.

Рішення приймаються більшістю голосів, відкритим голосуванням. Зміни та доповнення до Статуту приймаються за умови, якщо за них проголосує не менше 2/3 членів ШП.

У виключних випадках за відсутності кворуму або нагальної потреби вирішення питання президент має право одноосібно приймати рішення і несе за нього повну відповідальність

Президентом учнівського колективу може бути учень 8 - 11 класу і

- має організаторські здібності (активний учасник шкільного парламенту);
- ініціативний, творчий, цілеспрямований, відповідальний;
- приймає активну участь у життєтворчості школи:
- примножує славу школи на різних змаганнях, конкурсах, олімпіадах;
- користується авторитетом серед учнів та вчителів школи.

Президент обирається таємним голосуванням з числа депутатів ШП, термін повноважень – 1 рік, поки не буде обрано нового президента.

Президент здійснює керівництво поточною роботою робочих органів учнівського самоврядування, внесення пропозицій, розгляд скарг, представляє органи учнівського врядування в різних інстанціях.

Президент головує на засіданнях ШП, забезпечує підготовку звітів про проведену роботу, підготовку та затвердження планів роботи. Вносить пропозиції щодо діяльності органів учнівського самоврядування. Є гарантом продуктивної діяльності ШП та органів учнівського самоврядування. Затверджує регламент та інші нормативні документи і рішення про порядок роботи ШП в цілому та окремих комісій. Утворює додаткові комісії та органи їх управління. Вносить свої пропозиції щодо покращення учнівського життя і тд. на розгляд ШП.

Всі пропозиції та рішення президента набувають чинності лише за підтримки 75 відсотків членів ШП.

Президент може накласти вето на рішення ШП, але воно може бути подолане 95 відсотками голосів членів ШП. У разі неможливості вирішення конфлікту розглядом питання займається наглядова рада. Наглядова рада складається з директора школи, заступників директора школи та представників батьківського комітету школи.

Повноваження президента припиняються достроково у випадках:
• особистої заяви
• неможливості їх виконання
• за станом здоров’я
• у разі звільнення з посади
• за поданням членів ШП та за згоди більшості учнів школи.

У разі припинення повноважень президента призначаються дострокові президентські вибори. Висуваються кандидати, проводиться передвиборча агітація, голосування (протягом 2 тижнів.)

Шкільний парламент:

-бере участь у складанні річного плану роботи школи;

-координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

-контролює створення належних умов для навчання тадозвілля учнів;

-приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності;

-вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;

-бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

-веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

-проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;

ІV. Комісії шкільного парламенту

Комісії є робочими органами ШП учнівського самоврядування. ШП сам ділиться на комісії вибирає напрямки роботи. Може проводити зміну структури, змінювати назви комісій.

Голів комісій рекомендує президент Учнівського самоврядування. Обирає голосування ШП.

Комісія дисципліни і порядку

-контролює дотриманняучнями Статуту школи(Правил внутрішкільногорозпорядкуучнів);

-контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

-організовує чергування учнівпо школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

-контролює та оцінює чергування по класах;

-контролює відвідування учнями школи;

-організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

-забезпечує захист прав та інтересів учнів;

-проводить зустріч з правоохоронцями.

-розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

-пропагує здоровий спосіб життя(антиалкогольну, антитютюнову, антинаркотичну програми);

Навчальна комісія

-проводитьроботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

-організовує консультаційну допомогу з предметів;

-бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

-контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

-залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

-надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

-бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах(про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

-збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;

-проводить бесіди, рейди-перевірки на краще збереження підручників.

Культмасова комісія

-залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовного дозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

-підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

-організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

-готує творчі виставки учнів;

-в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах;

-організовує в школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час;

-організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних колективів.

Спортивно-оздоровча комісія

-залучає учнів до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи;

-організовує роботу спортивних секцій, груп здоров`я;

-проводить спортивні ігри на перервах та після уроків;

-організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи;

-приймає участь у підготовці та проведенні позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життята культури поведінки;

Санітарно-трудова комісія

-контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання гігієнічного режиму в їдальні, особисту гігієну учнів;

-проводить санітарно-освітню роботу серед учнів(проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).

-виховує в учнів бережливе ставлення до шкільного майна;

-організовує чергування на закріплених за класами територіях школи;

-організовує змагання між класними колективами по збереженню шкільного майна;

-викликає на засідання учнів, які поламали меблі, входить з пропозицією до педагогічної ради або директора школи про прийняття адміністративних заходів до учнів, що проявили недбале ставлення до шкільного майна;

Комісія милосердя і турботи

-піклується про ветеранів, інвалідів, вдів, пристарілих;

-організовує проведення благодійних акцій та волонтерської роботи.

-організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей;

Прес-центр

-інформує учнів, вчителів про всі події, які відбуваються в школі;

-розвиває у дітей уміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільної газети;

-сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

-забезпечує інформацією з життя класів.

-збирає та обробляє дані, надає інформацію до ШП

Шефська комісія

- організовує та проводить роботу з молодшими школярами (ігри, конкурси, бесіди, свята, спортивні змагання)

- взаємодіє з вчителями початкових класів

- організовує «веселі перерви» для дітей

Екологічна комісія

- підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

- проведення екологічних конкурсів, проведення масових природоохоронних заходів, спрямованих на формування екологічного мислення школярів
- екологічне інформування населення

- перевірка озеленення класних кімнат та догляд за рослинами


Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.